foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Strona Główna

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE OD 31.08.2020R. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM CO VID- 19

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE OD 31.08.2020R. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM CO VID- 19

 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

l. Przy wejściu głównym do internatu umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

2.     Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice wychowanków, wchodzące do internatu zobowiązane są do dezynfekcji dłoni lub użycia środków ochrony osobistej (rękawiczki ochronne) oraz zakrycia ust i nosa.

 

3.     Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wychowankowie, szczególnie po przyjściu do internatu.

 

4.     Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich oraz w pomieszczeniach spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Bieżąca dezynfekcja nie rzadziej niż dwa razy dziennie.

 

5.     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszane są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje dezynfekcji.

 

6.     Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

 

Gastronomia

 

l. Przy organizacji wydawania posiłków , obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników oraz wychowanków. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe — zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

2.     Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka) z zachowaniem odległości, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

 

3.     Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 600C .

 

4.     Posiłki wydawane są z zachowaniem dystansu oraz zasad bezpieczeństwa i higieny spożywania posiłków.

 

5.     Korzystanie z posiłków odbywa się według ustalonego harmonogramu wydawania posiłków z podziałem na grupy wychowawcze.

 

Funkcjonowanie wychowanków

 

l. Wychowankowie internatu zobowiązani są zachować dystans — 1,5 m podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 

2.     W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .

 

3.     Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe do użycia w czasie pobytu w internacie.

 

4.     Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania go od dyrektora szkoły oraz wychowawców internatu.

 

5, Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka, rodzica i pracownika.

 

6.     Wychowankowi kategorycznie zabrania się wprowadzania na teren placówki osób postronnych, których potencjalnie można traktować jako osoby zakażone.

 

7.     Wychowankom zabrania się przemieszczania między pokojami innych mieszkańców  oraz tworzenia masowych skupisk.

 

8.     Internat posiada 3 izolatki  (pokój 200,210,300). W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.

 

9.     W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, aneksu kuchennego, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, zachowanie odległości 1,5 m, stosowanie środków ochrony osobistej.

 

10.  W internacie prowadzi się monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach mieszkalnych wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych.

 

 11. Przed wejściem do internatu każdemu wychowankowi oraz innym osobom może zostać zmierzona temperatura bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników i wychowanków internatu

 

l . Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

2.     W placówce wyznaczone zostały pomieszczenie (izolatki ), w których będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 

3.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

4.     Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

5.     W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

6.     Jeżeli wychowawca/wychowanek/pracownik przejawia niepokojące objawy  (duszności, kaszel, gorączkę), należy bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki przenieść go do izolatki .

 

7.     Do chwili przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego wychowanek jest pod opieką wychowawcy lub pracownika. Pracownik pozostaje z daną osobą utrzymując min. 2 m odległości, zachowując wszelkie środki ostrożności bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce. Zawiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

8.     W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w internacie rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 

9.     W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

 

10.  Należy poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 

11. Rodzic po odebraniu z internatu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora/wychowawców o wyniku badania dziecka przez lekarza.

 

12. Rodzic stosuje się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania wychowanka do internatu. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający jego ponowne przyjęcie do internatu.

 

13. Wychowanek pełnoletni z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora/wychowawców o wyniku badania przez lekarza oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 

Procedury obowiązują od dnia 31.08.2020 r. do czasu ich odwołania.

 

Do przestrzegania i stosowania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, rodzice/prawni opiekunowie, wychowankowie.

 

 

Copyright 2023  Internat ZSB